ประกาศ
  • คลินิกหยุดบริการชั่วคราว เนื่องจาก สถานการณ์การระบาด Covid-19

    จะแจ้งเปิดบริการให้ทราบภายหลัง    ประกาศ ณ. วันที่ 24/03/2563
    ติดต่อสอบถาม 09-7005-4041 ในวันและเวลาราชการ